Monthly Archives: ເດືອນເມສາ, 2012

ກະກຽມຮັບປະກາດສະນີຍະບັດຊຸດທີ 11

20/04/2012

10ໂມງເຊົ້າ ປະຊຸມຄະນະ ຫ້ອງການປະຈຳການ ສະມາຄົມ ..

ຕົກລົງເລື່ອງ ວັນ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈັດງານ ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຊຸດທີ 11

Advertisements