ນິຕິກຳ

1.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດສອບ

2.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການບັນຊີ

3.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)

4.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

5.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ

6.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ

7.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພາສີ

8.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ  (ສະບັບປັບປຸງ)

9.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ

10.ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: